Algemene voorwaarden van Stalling Lemsterhoek

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context ondubbelzinnig een andere betekenis voortvloeit:

Bewaargever: de natuurlijk of rechtspersoon die een Stallingsobject in bewaring geeft aan een Stallinghouder en daartoe een Stallingsovereenkomst met Stallinghouder aangaat.

Stallinghouder: Stalling Lemsterhoek, welke onderneming Stallingsobjecten van Bewaargever in bewaring neemt en daartoe Stallingsovereenkomsten sluit met Bewaargevers.

Stallingsruimte: door Stallinghouder te exploiteren gebouw, ruimte of plaats zoals beschreven in de Stallingsovereenkomst.

Stallingsobject: het in de Stallingsovereenkomst beschreven, verrijdbare voertuig of object dat bestemd is voor recreatiedoeleinden zoals een caravan, camper, boot, vouwwagen, auto, oldtimer of aanhanger, en dat door Bewaargever aan Stallinghouder in bewaring wordt gegeven.

Stallingsovereenkomst: de overeenkomst die tussen Bewaargever en Stallinghouder is aangegaan in verband met de bewaarneming van het Stallingsobject.

Stallingspakket: het geheel aan diensten dat onderdeel uitmaakt van de tussen Partijen gesloten Stallingsovereenkomst.

Stallingsprijs: de door Bewaargever in het kader van de Stallingsovereenkomst per jaar verschuldigde vergoeding met betrekking tot de door Stallinghouder geleverde diensten.

Partijen: de Stallinghouder en Bewaargever gezamenlijk.

Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail of digitaal (bijvoorbeeld via Whatsapp) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Stallinghouder met betrekking tot de stalling van Stallingsobjecten, alsmede op eventuele aanvullende met betrekking tot het Stallingsobject overeengekomen diensten, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

2. Eventuele voorwaarden van de Bewaargever, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door de Stallinghouder uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Wanneer door de Stallinghouder gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Bewaargever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat de Stallinghouder onderhavige voorwaarden soepel toepast.

4. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stallinghouder in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stallinghouder vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

Artikel 3. Totstandkoming van de Stallingsovereenkomst

De Stallingsovereenkomst komt tot stand tussen de Bewaargever en Stallinghouder, op het moment dat de Bewaargever zich schriftelijk akkoord verklaart met de aangeboden Stallingsovereenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Artikel 4. Bedenktijd

Vanaf het moment dat de Stallingsovereenkomst op afstand tot stand is gekomen, heeft de Bewaargever een bedenktijd van 14 dagen. Gedurende deze bedenktijd heeft de Bewaargever het recht de Stallingsovereenkomst door middel van een ondubbelzinnige schriftelijke kennisgeving per post of e-mail, kosteloos te herroepen. Indien Bewaargever de Stallinghouder heeft verzocht met de uitvoering van de Stallingsovereenkomst aan te vangen voordat de bedenktijd is afgelopen en de Bewaargever herroept de Stallingsovereenkomst binnen de bedenktijd, zal de Stallinghouder de in redelijkheid over deze periode gemaakte kosten in rekening brengen.

Artikel 5. Verplichtingen Stallinghouder

1. De Stallinghouder neemt bij bewaring van het Stallingsobject de zorg van een goed bewaarnemer in acht. Op de Stallinghouder rust in dat kader slechts een inspanningsverplichting en niet een resultaatverbintenis.

2. Het voorkomen van schade aan het Stallingsobject door onder meer sneeuwval, hagel, storm, blikseminslag, overstromingen en andere hevige weersomstandigheden of daaruit voortvloeiende schades (zoals glasval), valt niet onder de zorgplicht van de Stallinghouder. De stalling wordt niet verwarmd of afgestookt om sneeuwophoping te voorkomen of tegen te gaan. Stallinghouder aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van hevige weersomstandigheden.

3. De Stallinghouder neemt het Stallingsobject op de afgesproken datum en tijdstip in bewaring en stelt het Stallingsobject op de afgesproken data en tijdstippen weer ter beschikking aan de Bewaargever.

5. De Stallinghouder gebruikt het Stallingsobject gedurende de looptijd van de Stallingsovereenkomst niet en geeft het niet bij derden in bewaring of in gebruik, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 6. Brengen, halen en bezoeken

1. De Bewaargever verschaft zichzelf nimmer toegang tot de Stallingsruimte, tenzij met nadrukkelijke toestemming van de Stallinghouder.

2. Het transport van het Stallingsobject van buiten naar binnen de Stallingsruimte en van binnen de Stallingsruimte naar buiten wordt door de Stallinghouder verricht, tenzij de Stallinghouder en de Bewaargever in onderling overleg anders overeenkomen. Het is de Bewaargever niet toegestaan om het Stallingsobject zelf uit de Stallingsruimte te halen dan wel in de Stallingsruimte te plaatsen, tenzij met toestemming van de Stallinghouder.

3. Het halen, brengen en bezoeken van het Stallingsobject dient door Bewaargever te worden aangekondigd. Halen, brengen en bezoeken kan alleen op het door de Bewaargever en de Stallinghouder afgesproken tijdstip. Bij het ophalen van het Stallingsobject moeten de verschuldigde stallingskosten en eventueel verdere schulden zijn voldaan.

4. De Bewaargever is verplicht om voor aflevering aanwezige gasflessen, gastanks, lichtontvlambare of explosieve stoffen en/of bederfelijke waren uit het Stallingsobject te verwijderen.

5. In geval van een gemotoriseerd Stallingsobject dient Bewaargever een reservesleutel bij de Stallinghouder achter te laten.

6. Indien de Bewaargever gebruik wenst te maken van een disselslot is het verplicht een sleutel aan de Stallinghouder ter beschikking te stellen. Het is verplicht sleutels van het Stallingsobject ter beschikking van Stallingshouder te stellen. Een wielklem is verboden.

7. Bewaargever is zelf verantwoordelijk voor de staat waarin de accu’s van het Stallingsobject zich bevinden.

8. Bewaargever is het niet toegestaan om in de Stallingsruimte of op de locatie van de Stallinghouder onderhouds- of reparatiewerkzaamheden te (laten) verrichten.

Artikel 7. Schade aan Stallingsobject

1. Bij inname van het Stallingsobject dienen aanwezige schades door de Stallinghouder te worden geregistreerd door middel van het maken van foto’s. Indien de Bewaargever het Stallingsobject bij de Stallinghouder achterlaat zonder de inventarisatie van de schades af te wachten, zal de Stallinghouder het Stallingobject zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk inspecteren. Zodra de Stallinghouder het Stallingsobject op schades heeft gecontroleerd, ontvangt de Bewaargever via e-mail een overzicht bij inname geconstateerde schades. Vervolgens heeft de Bewaargever 24 uur de tijd om bezwaar te maken tegen de geconstateerde schades. Maakt de Bewaargever binnen deze termijn geen bezwaar, dan worden de geconstateerde schades geacht aanwezig te zijn geweest bij het achterlaten van het Stallingobject bij de Stallinghouder en vervalt daarmee ieder recht op schadevergoeding van de Bewaargever jegens de Stallinghouder ter zake.

2. De Bewaargever dient schade aan een Stallingsobject, bij inname door de Stallinghouder, kenbaar te maken en te vermelden op de stallingsovereenkomst. Schades die bij inname reeds aanwezig waren, maar door de Stallinghouder niet worden opgemerkt en ook niet door de Bewaargever worden gemeld, waardoor deze schades dus niet op de opnamestaat worden vermeld, kunnen niet op de Stallinghouder worden verhaald.

3. Stallinghouder is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het Stallingsobject voor zover Bewaargever kan aantonen dat de schade door Stallinghouder is veroorzaakt en is beperkt tot transportschade, dat wil zeggen: schade die aan het Stallingsobject is ontstaan tijdens het verplaatsen van het Stallingsobject door de Stallinghouder. Overige schade, waarvan het aannemelijk is dat deze niet door het verplaatsen is veroorzaakt, kan niet op de Stallinghouder worden verhaald.

4. Bewaargever is zelf verantwoordelijk voor het constateren en melden van schades bij het ophalen. Bij het ophalen van het Stallingsobject dient Bewaargever eventuele schade, die is ontstaan tijdens de periode van bewaarneming, per direct aan de Stallinghouder kenbaar te maken.

5. Indien Bewaargever nalaat om eventuele schade direct bij het afhalen van het Stallingsobject te melden en met het Stallingsobject het terrein van de Stallinghouder heeft verlaten, vervalt ieder recht op schadevergoeding jegens de Stallinghouder.

6. Indien de Bewaargever gebruik maakt van de optie om het Stallingsobject op het terrein van Stallinghouder achter te laten, zodat het in bewaring kan worden genomen, maar voordat inspectie van schade heeft plaatsgevonden, verblijft het Stallingsobject voor eigen risico van de Bewaargever op het terrein van de Stallinghouder tot het moment dat Stallinghouder het Stallingsobject op schades heeft gecontroleerd en overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel in bewaring heeft genomen.

Artikel 8. Duur Stallingsovereenkomst, opzegging en annulering

1. De Stallingsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal één jaar en wordt daarna stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde duur, waarbij beide Partijen de Stallingsovereenkomst kunnen opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

2. Opzegging van de Stallingsovereenkomst geschiedt schriftelijk tegen het einde van de overeengekomen duur en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De Bewaargever ontvangt na opzegging een bevestiging hiervan per e-mail. Het is de Bewaargever niet toegestaan de Stallingsovereenkomst mondelinge of telefonische op te zeggen bij de Stallinghouder.

3. Tussentijdse beëindiging van de Stallingsovereenkomst gedurende het eerste jaar is niet mogelijk.

4. Na afloop van de Stallingsovereenkomst is Bewaargever verplicht het Stallingsobject onverwijld te komen ophalen bij de Stallinghouder. Indien het Stallingsobject niet is opgehaald op de einddatum van de Stallingsovereenkomst, is de Stallinghouder gerechtigd om de gebruikelijke Stallingsprijs naar rato alsmede eventueel aanvullend gemaakte kosten aan de Bewaargever in rekening te brengen.

5. De Stallinghouder behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van zijn retentierecht, indien en voor zover de Bewaargever de verschuldigde Stallingsprijs niet of niet geheel heeft voldaan. De Stallinghouder zal het Stallingsobject derhalve niet eerder aan de Bewaargever teruggeven voordat de Bewaargever alle verschuldigde bedragen aan de Stallinghouder heeft voldaan.

Artikel 9. Betaling en tekortkoming

1. De door de Bewaargever aan de Stallinghouder verschuldigde stallingprijs is inclusief BTW en wordt berekend aan de hand van de totale lengte van de zaak op basis van de lengte daarvan in centimeters. Dit is de lengte inclusief dissel en eventuele fietsendrager en zal door de Stallinghouder worden opgemeten bij aanvang van de bewaarneming.

2. De Stallingsprijs dient de Bewaargever bij aanvang van de bewaarneming te voldoen aan de Stallinghouder, betreffende het eerste jaar van de Stallingsovereenkomst. Indien de Stallingsovereenkomst wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde duur dient de Stallingsprijs jaarlijks binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

3. De Bewaargever is verplicht om alle betalingen uit hoofde van de overeenkomst tijdig en zonder opschorting, verrekening en/of korting, te voldoen aan de Stallinghouder. Restitutie van de betaalde stallingprijs vindt nimmer plaats.

4. De actuele stallingtarieven zijn gepubliceerd op de website van de Stallinghouder: www.stallinglemsterhoek.nl

5. Het is de Stallinghouder toegestaan om stallingtarieven en stallingprijzen jaarlijks te wijzigen c.q. te verhogen volgens het prijsindexcijfer van gezinsconsumptie van het Centraal Bureau voor de Statistiek van het voorafgaande jaar, dan wel volgens een naar eigen inzicht van de Stallinghouder te bepalen berekening. Indien deze wijziging schriftelijk wordt afgewezen door de Bewaargever jegens de Stallinghouder , dan kan de Bewaargever uiterlijk tot de aanvang van en tevens per de volgende stallingperiode, de bewaarneming schriftelijk beëindigen.

6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Bewaargever onmiddellijk en van rechtswege in verzuim. Alsdan is de Bewaargever aan de Stallinghouder vanaf de vervaldag wettelijke rente, vermeerderd met 2% contractuele rente over de hoofdsom, verschuldigd.

7. In geval van verzuim ter zake van een betaling of anderszins, is de Bewaargever aan de Stallinghouder volledige vergoeding verschuldigd van alle kosten zijdens de Stallinghouder in en buiten rechte verband houdende met de invordering.

8. Onverminderd het recht om nakoming te vorderen, geeft een tekortkoming in de nakoming door de Bewaargever, de Stallinghouder de bevoegdheid om zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst terstond te ontbinden. In dat geval is de Bewaargever aan de Stallinghouder onmiddellijk vergoeding van alle openstaande vorderingen, kosten en schade van de Stallinghouder, verschuldigd.

9. De Stallinghouder is gerechtigd de zaak van de Bewaargever onder zich te houden en afgifte op te schorten, totdat de Bewaargever al zijn verplichtingen jegens de Stallinghouder heeft voldaan, waaronder vergoeding van kosten betrekking hebbende op dit retentierecht van de Stallinghouder.

10. Indien de Bewaargever – na door de Stallinghouder per aangetekend schrijven te zijn aangemaand – zes maanden na datum van dit aangetekend schrijven de verschuldigde betaling niet heeft voldaan aan de Stallinghouder en tevens de periode van de overeenkomst waarop het verschuldigde bedrag betrekking heeft, is verlopen, wordt de Bewaargever geacht afstand te hebben gedaan van de zaak en heeft de Stallinghouder het recht om de zaak van de Bewaargever te (doen) verkopen. De Stallinghouder heeft alsdan het recht uit de opbrengst van deze verkoop de volledige vordering op de Bewaargever, te verhalen.

Artikel 10. Tekortkoming

Indien de Stallinghouder gedurende de looptijd van de Stallingsovereenkomst redelijkerwijs niet (langer) een plaats in de Stallingsruimte of een vervangende plaats kan aanbieden aan de Bewaargever, heeft de Stallinghouder het recht de Stallingsovereenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Dit zonder hiervoor schadeplichtig te zijn jegens Bewaargever. Indien hiervan sprake is, zal de Stallinghouder reeds betaalde bedragen naar rato aan de Bewaargever restitueren.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Stallinghouder is niet aansprakelijk voor schade aan het Stallingsobject, tenzij Bewaargever aantoont dat dit direct veroorzaakt is doordat Stallinghouder zich niet aan haar zorgvuldigheidsverplichtingen heeft gehouden die voortvloeien uit de tussen Partijen gesloten Stallingsovereenkomst.

2. Bewaargever is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van het Stallingsobject tegen verlies, diefstal en cascoschade (brand,overstromingen, storm e.d.), alsmede tegen andere mogelijke schades, waaronder wettelijke aansprakelijkheid. Stallingsobjecten worden door de Stallinghouder niet verzekerd tegen enige vorm van schade, diefstal of verlies.

3. Stallinghouder is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade waartegen de Bewaargever zich ingevolge lid 2 van dit artikel had kunnen en moeten verzekeren, waaronder:

a. brand, ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag;

b. diefstal, inbraak, verduistering of een poging tot verduistering en joyriding;

c. overstroming, vloedgolf, onderwaterzetting, hagel, aardverschuiving, vulkanische uitbarsting, lawines, vallend gesteente, instorting en aardbeving;

d. glasvalschade, bijvoorbeeld door sneeuwophoping of hagel;

e. storm (windkracht 7 of meer), alsmede schade door voorwerpen die tijdens of door de storm op het Stallingsobject vallen en schade door voorwerpen die rondvliegen tijdens de storm;

f. ruitbreuk of barsten in ramen.

4. Voorts is Stallinghouder niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uit artikel 6 en 7 voor de Bewaargever voortvloeiende verplichtingen, voor zover Bewaargever heeft nagelaten deze na te komen.

5. Stallinghouder is evenmin aansprakelijk voor schade aan Stallingsobjecten die voortvloeit uit normale slijtage, ouderdom of langzaam inwerkende invloeden van milieu of weer, zoals vocht en schimmel, roest en rotting.

6. De Stallinghouder is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade waaronder doch niet uitsluitend derving van vakantiegenot. De Bewaargever is volledig verantwoordelijk voor alle schade ten gevolge van niet of niet tijdige nakoming van de verplichtingen die voor Bewaargever voortvloeien uit de Stallingsovereenkomst en vrijwaart de Stallinghouder tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden welke direct of indirect voortvloeit uit of verband houdend met de Stallingsovereenkomst.

7. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Stallinghouder, is de aansprakelijkheid van de Stallinghouder te allen tijde beperkt tot nakoming van haar verplichtingen uit de Stallingsovereenkomst en tot maximaal het bedrag dat Bewaargever uit hoofde van de Stallingsovereenkomst in een jaar verschuldigd is.

Artikel 12. Wijziging van de voorwaarden

Stallinghouder behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op het moment dat 30 dagen zijn verstreken na de schriftelijke kennisgeving van de wijziging aan de Bewaargever. Indien de Bewaargever door de wijziging in een nadeliger positie komt te verkeren, heeft de Bewaargever het recht de Stallingsovereenkomst met de Stallinghouder op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze overeenkomst en op alle eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen trachten geschillen voor zover mogelijk in goed overleg op te lossen. Geschillen ter zake van de onderhavige overeenkomst of de uitvoering daarvan, welke niet in der minne kunnen worden beslecht, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats waar de Bewaargever ressorteert.


Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden

onder nummer KvK 01116493